August 2022 – fizioterapeutul pediatric, Hester (Estera), revine din Olanda
Între 2 și 20 August va reveni la fundația noastră fizioterapeutul pediatric Hester Houweling.
Înainte de pandemie, Hester venea cel puțin anual pentru a evalua copii/tinerii cu dizabilități motorii/multiple, oferind familiilor acestor copii indicații care să îi ajute la creșterea și dezvoltarea cât mai independentă a acestora. În același timp au fost oferite diferite dispozitive ortopedice utilizate, dar încă funcționabile, aduse din Olanda și adaptate în raport cu necesitățile fiecărui copil/tânăr. Vedeți pozele din anii anteriori.
În zilele, 3 – 10 August, vom fi în Rep. Moldova, OR. Bălți, Str. Sf. Nicolae nr. 45, Ap.2. În această perioadă ne puteți contacta la Tel. +373 6 000 91 36 sau +40 770 555 443 pentru Whatsapp, Viber și Telegram.
În zilele, 11 – 18 August, vom fi în România, Jud. Iași, Sat Strunga, Str. Ion Creangă nr. 69A, Tel. +40 770 555 443 (și pentru Whatsapp, Viber și Telegram).
Noi ne putem și deplasa către dumneavoastră în cazul în care într-o localitate se adună un grup de minim 6 beneficiari iar acolo avem un loc de întâlnire. În microbuzul nostru vom pune atunci dispozitivele ortopedice. Distanța ne dorim să nu fie mai mare de 2-3 ore de Strunga, Iași sau Bălți.
Materialele ortopedice vor fi oferite sub forma de donație. Pentru întocmirea dosarului și emiterea actului de donație sunt necesare copiile următoarelor documente:
– Act de identitate al beneficiarului
– Certificat de încadrare în grad de handicap
– Fișa medicală cu diagnosticul stabilit
– Recomandarea terapeutului/medicului, în care să scrie că nu sunt contraindicații pentru utilizarea unui verticalizator (dacă se dorește acest lucru)
– Scrisoarea terapeutului/medicului, în care se recomandă purtarea ghetelor (semi-) ortopedice și/sau ortezelor (dacă se dorește acest lucru)
– Act de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului (în cazul unui beneficiar minor sau a unui adult pus sub tutelă – tutore).
Notă: Menționăm că dispozitivele ortopedice sunt unice, adică nu avem mai multe de același fel, de aceea ele vor fi oferite sub forma primul venit primul servit.
Pe lângă dispozitivele ortopedice vom avea la noi și adaptări noi ale anumitor produse din comerț, cum ar fi: adaptări pentru autoîngrijire, ustensile speciale pentru bucătărie și activități școlare, care pot fi probate pentru a stabili dacă sunt utile pentru o viață mai independentă. Ele nu vor fi donate în mod direct dar vom stabili ulterior cum pot fi achiziționate. Vezi câteva exemple din poze.
Dacă sunt persoane care în anii trecuți au primit anumite dispozitive iar acum nu le mai sunt de folos (de exemplu deoarece a crescut copilul) le rugăm să ni le returneze pentru ca noi să le putem dona altor copii cărora le-ar fi utile și de asemenea ne vom strădui să oferim ceva în schimbul lor.
Persoanele din Ucraina, care se află temporar pe teritoriul Moldovei sau României, pot beneficia de cele prezentate. Dacă pentru refugiații ucrainieni este mai greu să ofere actele cerute vom încerca să găsim o soluție pentru fiecare situație în parte. Vezi și anunțul în limba Rusă de mai jos.
 
Август 2022 г. – детский физиотерапевт Hester (Ecтepa) возвращается из Нидерланды
2 и 20 августа в наш фонд вернется детский физиотерапевт Hester Houweling.
До пандемии Hester приезжала не реже одного раза в год, чтобы оценивать детей / молодых людей с двигательными / множественными нарушениями, давая рекомендации семьям этих детей, чтобы помочь им расти и развиваться как можно более независимо. В то же время различные ортопедические устройства, бывшие в употреблении, но все еще функционирующие, были привезены из Нидерландов и адаптированы к потребностям каждого ребенка/подростка. Смотрите фотографии прошлых лет.
С 3 по 10 августа будем в респ. Молдова, ОР. Бельцы, ул. Святого Николая нет. 45, кв.2. В этот период вы можете связаться с нами по тел. +373 6 000 91 36 или +40 770 555 443 для WhatsApp, Viber и Telegram.
11-18 августа будем в Румынии, Юд. Яссы, село Струнга, ул. Ион Крянгэ нет. 69А, тел. +40 770 555 443 (также для WhatsApp, Viber и Telegram).
Мы также можем выехать к вам, если в населенном пункте соберется группа не менее 6 бенефициаров и у нас есть там место встречи. Затем мы положим ортопедические приспособления в наш микроавтобус. Мы хотим, чтобы расстояние не превышало 2-3 часов от Струнги, Ясс или Бельц
Ортопедические материалы будут переданы в дар. Для подготовки дела и выдачи акта дарения необходимы копии следующих документов:
– удостоверение личности получателя
-свидетельство об инвалидности
-Медицинская карта с установленным диагнозом
-Рекомендация терапевта/врача об отсутствии противопоказаний к использованию вертикализатора (при желании)
-Письмо терапевта/врача с рекомендацией ношения (полу-)ортопедических сапог и/или ортезов (по желанию)
-Удостоверение личности законного представителя выгодоприобретателя (в случае несовершеннолетнего выгодоприобретателя или совершеннолетнего лица, находящегося под опекой – попечителя).
Примечание. Обратите внимание, что ортопедические устройства уникальны, а это означает, что у нас нет более одного устройства одного типа, поэтому они будут предлагаться в порядке очереди.
В дополнение к ортопедическим устройствам у нас будут новые адаптации некоторых коммерческих продуктов, таких как: приспособления для ухода за собой, специальные кухонные принадлежности и школьные занятия, которые можно будет протестировать, чтобы определить, полезны ли они для более самостоятельной жизни. Они не будут переданы в дар напрямую, но позже мы определим, как их можно будет приобрести. Некоторые примеры смотрите на картинках.
Если есть люди, которые в прошлом получили определенные устройства и теперь им больше не нужны (например, потому что ребенок вырос), пожалуйста, верните их нам, чтобы мы могли пожертвовать их другим детям, которые были бы полезны, и мы также будет стремиться предложить что-то взамен.
Представленными могут воспользоваться граждане Украины, временно находящиеся на территории Молдовы или Румынии. Если украинским беженцам сложнее предоставить требуемые документы, мы постараемся найти решение для каждой ситуации.

Dragii noștri colaboratori, prieteni, cititori,

avem marea bucurie de a vă anunța că la începutul lunii Aprilie, pentru a marca Ziua internațională de conștientizare a Autismului,  am lansat cartea tradusă în limba română de către Fundația Ancora Salvării – “Acesta e autismul”, autor Colette de Bruin, Olanda.   

Acest eveniment s-a desfășurat atât în mediul fizic, întâlniri ce au avut loc la Liceul Tehnologic Special “Trinitas”, luni 4 Aprilie, și la Școala Gimnazială Specială Pașcani, vineri 1 Aprilie, cât și online, prin întâlniri pe platforma Zoom, pentru cei care nu au putut participa fizic.  

Lansarea oficială cu prezența autoarei a avut loc vineri 8 Aprilie la ora 12 pe platforma ZOOM. 

 Un mic fragment din carte îl puteți vizualiza în materialul atașat mai jos: 

Cercul Simptomelor Spectrului Autist